Regulamin rezerwacji i najmu domów na terenie kompleksu

„Leśna Osada”

 

 •  1 Postanowienia ogólne i definicje

 

 1. Regulamin określa warunki dokonywania rezerwacji i najmu krótkoterminowego domów na terenie kompleksu „Leśna Osada”.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu domów na terenie kompkelsu „Leśna Osada” w miejscowości Bartoszylas zawieranej poprzez Stronę internetową www.losada.pl oraz zamieszczony na niej system rezerwacji online lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, lub z wykorzystaniem portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą.
 3. Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do zawarcia Umowy z Usługodawcą, w tym przed złożeniem oświadczenia woli przez Klienta za pomocą systemu rezerwacji lub drogą elektroniczną, zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 4. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 

a/ Regulamin – niniejszy regulamin rezerwacji i najmu domów na terenie kompleksu „Leśna Osada”;

b/ kompleks „Leśna Osada” - kompleks domów położonych w miejscowości Bartoszylas 20E, 20F, 20G w gminie Stara Kiszewa, w powicie kościerskim, wybudowanych w ramach kompleksu o nazwie Leśna Osada, zarządzanych przez Usługodawcę;

c/ Strona internetowa - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.losada.pl;

d/ Usługodawca – podmiot zarządzający i wynajmujący domy „Leśna Osada”, tj. Karol Mazur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FILJAN Karol Mazur, ul. Kościerska 42E , 83-430 Stara Kiszewa;

e/ Klient – podmiot, który dokonuje rezerwacji i korzysta z najmu domu na terenie kompleksu „Leśna Osada”;

f/ Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, w szczególności w ramach Strony internetowej, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

 • 2 Przedmiot Umowy

 

 1. Przedmiotem umowy jest najem krótkoterminowy domu zlokalizowanego na terenie kompleksu „Leśna Osada”, oferowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą (np. Booking.com, Airbnb).
 2. Usługodawca udostępnia Klientowi dom odpowiadający opisowi zawartemu na Stronie internetowej lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Usługodawcą oraz w terminie określonym w rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny usługi określonej w rezerwacji.
 3. Przedmiot Umowy ogranicza się wyłącznie do najmu domu i nie zawiera żadnych dodatkowych usług na rzecz Klienta, w szczególności usług gastronomicznych lub transportowych.

 

 • 3 Rezerwacja oraz płatność

 

 1. Wstępnej rezerwacji domu można dokonać w następujący sposób :

 

a/ za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego, udostępnionego na Stronie internetowej www.losada.pl;

b/ za pośrednictwem portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą (m.in. Booking.com, Airbnb);

c/ poprzez e-mail: info@losada.pl;

 

 1. Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Usługodawcą jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu i stanowi zawarcie Umowy na warunkach określonych w tym Regulaminie
 2. Dokonując wstępnej rezerwacji Klient wskazuje datę rozpoczęcia pobytu, datę zakończenia pobytu, nazwę domu (np. Dom Brzoza) oraz liczbę osób mających przebywać w danym domu, przy czym liczba ta nie może przekraczać maksymalnej ilości przypisanej dla wybranego domu.
 3. W przesłanym drogą mailową potwierdzeniu dokonania wstępnej rezerwacji Klient otrzymuje informacje dotyczące szczegółów rezerwacji oraz sposobu płatności zadatku wraz z terminem jego uiszczenia.
 4. Potwierdzenie rezerwacji przez Usługodawcę następuje po zaksięgowaniu w terminie wskazanym w potwierdzeniu dokonania wstępnej rezerwacji zadatku w wysokości 30% wartości wynajmu
 5. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji.
 6. Pozostałą kwotę za pobyt Klient zobowiązany jest uiścić najpóźniej:
 • 2 dni przed przyjazdem na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy dla pobytu krótszego niż 5 dni.
 • 7 dni przed przyjazdem na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy dla pobytu 5 dni lub dłużej.

 

 1. Usługodawca ma prawo odmówić wydania kluczy do zarezerwowanego domu, w przypadku gdy Klient nie uiści w terminie wskazanym w ust. 7 pozostałej kwoty za pobyt.
 2. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta uiszczona cena za niewykorzystany okres pobytu nie podlega zwrotowi.
 3. Klient może anulować rezerwację domu za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy: info@losada.pl
 4. Anulacja rezerwacji dla pobytów 5 dni lub dłużej:
 • w przypadku anulowania rezerwacji na 7 dni lub wcześniej przed terminem rozpoczęcia pobytu Klientowi zostanie zwrócona całość zadatku na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 • W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu Klientowi zostanie zwrócony na wskazany przez niego rachunek bankowy zadatek w wysokości 50% jego wartości.

Anulacja rezerwacji dla pobytów krótszych niż 5 dni:

 • w przypadku anulowania rezerwacji do 48 godz. przed terminem rozpoczęcia pobytu Klientowi zostanie zwrócona całość zadatku na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 • W przypadku anulowania rezerwacji krócej niż 48h przed terminem rozpoczęcia pobytu lub nie pojawienia się Klienta w obiekcie w wyznaczonym dniu rozpoczęcia pobytu klient zostaje obciążony pełną kwotą za pierwszą noc.
 1. Anulacje dla ofert specjalnych, promocji I pakietów będą mogły ulec zmianom, będą każdorozowo załączone do promocyjnej oferty I będą stanowiły jej integraną część.
 2. W razie wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności Usługodawca ma prawo do dokonania zmiany rezerwacji poprzez: zaproponowanie Klientowi zmiany zarezerwowanego domu na inny lub zaproponowanie Klientowi zmiany terminu pobytu na inny najbliżej dostępny termin. W sytuacji braku wolnego domu Usługodawca ma prawo do odstąpienia od wykonania usługi i zwrotu Klientowi wpłaconego zadatku.

 

 • 4 Warunki pobytu na terenie kompleksu „Leśna Osada”, użytkowania domów oraz obowiązki Klienta

 

 1. Przekazanie i odbiór domu może nastąpić w obecności Usługodawcy lub jego przedstawiciela. Zazwyczaj podajemy klientom kod do skrytki z kluczem do domu.
 2. Pobyt rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 15.00 pierwszego dnia pobytu określonego w rezerwacji i kończy w ostatnim dniu pobytu o godzinie 11.00.
 3. Wydanie domu uwarunkowane jest od dokonania przez Klienta uiszczenia opłaty za cały pobyt oraz kaucji na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Wydanie domu odbywa się w ustalonym w rezerwacji dniu przyjazdu w godzinach od 15.00 do 19.00. Wcześniejsze lub późniejsze zakwaterowanie możliwe jest po wcześniejszym telefonicznum ustaleniu.
 5. Wydanie domu następuje na podstawie okazanego Usługodawcy lub jego przedstawicielowi dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz poprzez przekazanie kodu do schowa do klucza.
 6. Klient otrzymuje jeden klucz do drzwi wejściowych i ponosi za niego odpowiedzialność. Zgubienie lub zniszczenie klucza skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 150 zł.
 7. Wszelkie usterki oraz braki zastane w domu Klient ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia Usługodawcy w dniu rozpoczęcia pobytu.
 8. Opuszczenie domu powinno nastąpić w ostatnim dniu pobytu do 11.00 rano. O godzinie wyjazdu należy poinformować Usługodawcę lub jego przedstawiciela co najmniej na 1,5 godziny przed planowanym wyjazdem. Późniejsze wykwaterowanie, tj. po godzinie 11.00 w ostatnim dniu pobytu będzie skutkowało obciążeniem Klienta opłatą dodatkową w wysokości 50 zł za każdą rozpoczęta godzinę.
 9. Opuszczenie domu jest równoznaczne z przekazaniem kluczy przedstawicielowi Usługodawcy, który dokona czynności odbiorczych. W przypadku wyjazdu bez przekazania domu w obecności przedstawiciela Usługodawcy Usługodawca uprawniony jest do dokonania jednostronnego odbioru domu, a klucz powinien być umieszczoy w skrytce I zabezpieczony przed otwarciem.
 10. W sytuacji, gdy Usługodawca lub jego przedstawiciel stwierdzi istnienie braków, uszkodzeń lub zniszczeń, obligatoryjnie zostanie sporządzony odpowiedni protokół. W takim przypadku Klientowi zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości kosztów usunięcia braku, uszkodzenia lub zniszczenia. W przypadku, gdy kwota kaucji nie wystarczy dla pokrycia stwierdzonych szkód, Klient obowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody, a kwotą wpłaconej kaucji. Usługodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 11. Zabronione jest użyczanie lub oddawanie domu w podnajem innym osobom. Powyższy zakaz nie odnosi się do gości wypoczywających wraz z Klientem.
 12. Na terenie kompleksu „Leśna Osada” obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-08:00.
 13. Klient zobowiązany jest korzystać z domu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (cele mieszkaniowe), warunkami określonymi w Regulaminie oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich.
 14. W domu obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, suszenia grzybów czy rzeczy mogących powodować ciężki do usunięcia zapach. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkować obciążeniem Klienta stosownymi kosztami dezodoryzacji pomieszczenia, tj. procesu usuwania niepożądanego zapachu).
 15. Przebywanie dzieci na terenie kompleksu „Leśna Osada” może odbywać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność.

Szczególną ostrożność należy utrzymać w okolicy kominka, który został uruchomiony przez mieszkańców domku. Piecyk może być bardzo gorący I niebezpieczny dla małych dzieci.

 1. Zabronione jest używanie w domach wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych, w tym zwłaszcza grzejników elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domu.
 2. Zabronione jest wnoszenie do domu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 3. Zabronione jest rozpalanie ogniska, grilla oraz używanie otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym.
 4. Zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian w ustawieniu mebli w pomieszczeniach domu bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
 5. Zabronione jest mycie pojazdów samochodowych na terenie kompleksu „Leśna Osada”.
 6. Pobyt zwierząt na terenie kompleksu „Leśna Osada” możliwy jest tylko i wyłącznie za zgodą Usługodawcy. W przypadku zgody Usługodawcy pobyt zwierząt odbywa się za dodatkową odpłatnością, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu. W sytuacji, gdy Usługodawca bądź jego przedstawiciel stwierdzą fakt pobytu zwierzęcia Klienta na terenie kompleksu „Leśna Osada” bez uprzednio uzyskanej zgody Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi. W takim przypadku opłata za najem domu nie podlega zwrotowi.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za przywiezione zwierzęta. Zabronione jest przebywanie zwierząt na łóżkach i pościeli przeznaczonej dla Klienta, jak również wyprowadzanie zwierząt oraz ich puszczanie bez opieki na terenie całego kompleksu „Leśna Osada”.
 8. Klient ma obowiązek sprzątania po swoim zwierzęciu.
 9. Klient przebywający na terenie kompleksu „Leśna Osada” ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.
 10. Klient ma obowiązek należytego zabezpieczenia domu, w tym dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych Klienta pozostawionych na terenie kompleksu „Leśna Osada”.
 12. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w specjalnie wyznaczonych w tym celu miejscach lub innych wskazanych przez Usługodawcę. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren kompleksu „Leśna Osada” samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych osób nie będących Klientami lub osobami korzystającymi wraz z nimi z domu.
 13. Klient jest zobowiązany w dniu zakończenia pobytu zostawić porządek w domu oraz wyrzucić zgromadzone podczas pobytu odpady do pojemnika na śmieci.
 14. Usługodawcy przysługuje uprawnienie rozwiązania z Klientem umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient, jego goście lub zwierzę będące pod jego opieką zachowuje się w sposób zakłócający spokój lub zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich, szczególnie osób przebywających na terenie kompleksu „Leśna Osada”. W takim przypadku Usługodawca nie zwraca Klientowi opłaty za pobyt.

 

 

 • 5 Kaucja. Opłaty

 

 1. Aktualny cennik wynajmu domów na terenie kompleksu “Leśna Osada” zamieszczony jest na Stronie internetowej oraz na portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą.
 2. W dniu przyjazdu Klient jest zobowiązany do uiszczenia zwrotnej kaucji w wysokości 300 zł. Zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu, po wcześniejszym sprawdzeniu stanu domu.
 3. Za pobyt zwierzęcia na terenie kompleksu „Leśna Osada”, na który udzielił wyraźnej zgody Usługodawca, pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 100 zł od każdego zwierzęcia. Brak uzyskania uprzedniej zgody i stwierdzenie przez Usługodawcę faktu przebywania na terenie kompleksu „Leśna Osada” zwierzęcia Klienta skutkować będzie naliczeniem przez Usługodawcę opłaty za zwierzę w wysokości przewidzianej w zdaniu poprzedzającym oraz opłaty dodatkowej w wysokości 300 zł.

 

 • 6 Odpowiedzialność. Reklamacja

 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta lub osoby trzeciej, za którą Usługodawca nie odpowiada, jak również działaniem siły wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące z przyczyn nie leżących po jego stronie, objawiające się w szczególności przerwami w świadczeniu usług przez innych, zewnętrznych dostawców (prąd, woda, internet).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren kompleksu „Leśna Osada” przez Klienta lub inne osoby korzystające z domu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek użytkowania domu przez Klienta lub inne osoby korzystające z domu.
 5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenie kompleksu „Leśna Osada” spowodowane przez Klienta oraz osoby i zwierzęta przebywające pod jego opieką. Jednakże, Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek działania siły wyższej.
 6. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług przez Usługodawcę, stanu i wyposażenia domów oraz jakości świadczonej przez Usługodawcę obsługi. Reklamacje przyjmowane są na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy: info@losada.pl, przy czym reklamacje zgłoszone Usługodawcy w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu nie będą rozpatrywane.

 

 • 7 Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe przekazywane Usługodawcy przez Klienta przetwarzane są w celu realizacji umowy krótkoterminowego najmu domu na terenie kompleksu „Leśna Osada”. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne, by Klient mógł zawrzeć umowę z Usługodawcą.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, czyli Karol Mazur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FILJAN Karol Mazur, ul. Kościerska 42E , 83-430 Stara Kiszewa.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności i w Polityce plików cookies dostępnej w osobnych zakładkach na stronie internetowej www.losada.pl

 

 • 8 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca położenia przedmiotu najmu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, między innymi zmiany przepisów prawa w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajduje wersja Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2021 r.